Trzemeszno, absolutorium, burmistrz, sesja, odwołanie, samorząd, referendum

     Krzysztof Dereziński nie otrzymał od radnych absolutorium i może się spodziewać wszczęcia procedury przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania go ze stanowiska.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Krzysztof Dereziński nie miał wielu powodów do zadowolenia fot. Roman Wolek
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Krzysztof Dereziński nie miał wielu powodów do zadowolenia fot. Roman Wolek

     8 ZARZUTÓW
     Gorące lato może czekać trzemeszeńskich samorządowców w związku z wynikami głosowania w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Krzysztofa Derezińskiego za 2015 r. Sesja absolutoryjna odbyła się 29 czerwca. Wcześniej komisja rewizyjna Rady Miejskiej wnioskowała o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi.
     Komisja sformułowała 8 zarzutów dotyczących wykonania budżetu przez burmistrza za 2015 r. Najważniejszy z nich to niewykonanie dochodów za ubiegły rok w kwocie prawie 1,2 mln zł i niewykonanie dochodów z podatków od nieruchomości w kwocie prawie 1,8 mln zł. Do zarzutów odniósł się skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
     Skład orzekający RIO stwierdził zadowalającą realizację dochodów budżetu oraz, że przyczyny nie uzyskania dochodów z podatku od nieruchomości wynikają z dokonanego zwrotu w podatku od nieruchomości za lata 2009 i 2010 do spółki Paroc. Dokonanie tego zwrotu wynikało z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
     Pozostałe zarzuty komisji rewizyjnej to:
     - brak depozytu na wyodrębnionym koncie należności sporne środków finansowych oraz na koncie bankowym środków w kwocie prawie 1,5 mln zł jako nadpłata podatku z firmy Paroc wraz z odsetkami;
     - strata w kwocie 264.446,46 zł z tytułu mniejszych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami w 2015 r. w stosunku do poniesionych kosztów;
     - koszty zastępstwa w odzyskiwaniu podatku VAT za 2015 r. w kwocie 156.497,33 zł;
     - brak wpływu dochodu z korekty dzierżawy środków trwałych przez spółkę Remondis Aqua Trzemeszno w związku ze wzrostem wartości przedmiotowych środków trwałych od rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oddanych w 2015 r.;
     - ujawnienie w 2015 r. zobowiązań w kwocie 716.775,78 zł na rzecz spółki Remondis z tytułu zobowiązań powstałych przed powołaniem tej spółki związanych z funkcjonowaniem TPK;
     - brak wpływu odroczonego podatku od nieruchomości od firmy Remondis za 2015 r. w kwocie 540.724 zł;
     - korekta wartości środków trwałych będących w użytkowaniu spółki Remondis o 26 mln zł powodująca zmniejszenie podatku od nieruchomości w 2015 r. w kwocie 520.000 zł.
     WEDŁUG RIO, JEST W PORZĄDKU
     Co do tych zarzutów skład orzekający RIO stwierdził iż:
     - przepisy o finansach publicznych nie przewidują tworzenia depozytu na koncie należności sporne;
     - brak zbilansowania dochodów za odpady z wydatkami budżetu na tę działalność nie stanowią straty, lecz świadczy o niewystarczającej wysokości ustalenia stawek opłat wpływających na dochody z tego źródła w odniesieniu do ponoszonych wydatków;
     - ocena gospodarności uzyskania dochodów z tytułu odzyskiwania podatku VAT nie należy do kompetencji składu orzekającego RIO;
     - skład orzekający nie dysponuje umową dzierżawy pomiędzy gminą i spółką Remondis więc nie jest w stanie odnieść się do postawionego zarzutu, a ponadto umowa dotyczy roku 2014 i nie może być przedmiotem oceny wykonania budżetu roku 2015;
     - przedstawiono bardzo ogólny stan faktyczny zobowiązań dotyczących TPK, który uniemożliwił uznanie, że zarzut jest uzasadniony;
     - od nieterminowych wpłat podatku zgodnie z ordynacją podatkową naliczane są odsetki podatkowe, które wraz z kwotą należnego podatku gmina może dochodzić;
     - burmistrz w związku ze złożoną korektą podjął działania powołując w tej sprawie biegłego do wyceny środków trwałych, a wszczęte postępowanie administracyjne nie zostało jeszcze zakończone.
Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nie zgodził się więc z żadnym z zarzutów komisji rewizyjnej i wyraził opinię, że wniosek komisji w sprawie nieudzielenia burmistrzowi absolutorium za 2015 r. nie został uzasadniony.
     RADNI SĄ PRZECIW
     Na sesji za udzieleniem absolutorium burmistrzowi głosowało 6 radnych: Michał Behnke, Tadeusz Pawlak, Mieczysław Chojecki, Maria Dziel, Przemysław Woźny, Ludwik Macioł. Przeciw było 8 radnych: Sławomir Peno, Maria Sobieszak, Zbigniew Matelski, Magdalena Krzyżaniak-Świątek, Kacper Lipiński, Maciej Dalewski, Daniel Bisikiewicz i Renata Wiśniewska.Tym samym więc Rada Miejska nie udzieliła burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 r.
     Na ostatniej sesji radni podjęli także dwie uchwały związane z nieudzieleniem absolutorium.
     Pierwsza z nich dotyczy przekazania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu odwołania komisji rewizyjnej Rady Miejskiej od uchwały składu orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o wnioski komisji rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. Druga uchwała mówi o powołaniu pełnomocnika Rady Miejskiej w osobie mecenasa Jarosława Jatczaka do reprezentowania Rady w sprawach związanych z odwołaniem komisji rewizyjnej do RIO.
     Za przyjęciem obydwu uchwał głosowało 8 radnych: Sławomir Peno, Maria Sobieszak, Zbigniew Matelski, Magdalena Krzyżaniak-Świątek, Kacper Lipiński, Maciej Dalewski, Daniel Bisikiewicz i Renata Wiśniewska. Przeciw było 4 radnych: Michał Behnke, Tadeusz Pawlak, Maria Dziel i Ludwik Macioł, a od głosu wstrzymali się: Przemysław Woźny i Mieczysław Chojecki.
     BĘDZIE REFERENDUM?
     Zgodnie z artykułem 28a Ustawy o samorządzie gminnym, uchwała Rady Miejskiej podjęta w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza. Uchwałę taką Rada podejmuje bezwzględną większością ustawowego składu, a więc w przypadku Rady Miejskiej w Trzemesznie za referendum musiałoby głosować co najmniej 8 radnych.
     Przewodniczący RM Sławomir Peno powiedział nam, że na tę chwilę nie może jeszcze powiedzieć, czy zostanie wszczęta procedura w sprawie przeprowadzenia referendum, gdyż czeka obecnie głównie na opinię rzeczoznawcy majątkowego dotyczącą korekty wartości środków trwałych będących w użytkowaniu spółki Remondis, powodującej zmniejszenie podatku od nieruchomości wpływającego do gminnego budżetu.
     - W tej chwili jest droga otwarta do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza. Mamy takie prawo, ale czy z niego skorzystamy, jeszcze nie wiem - informuje Sławomir Peno.

Roman Wolek

Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1273 (27/2016)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2016 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry